Skolens vedtægter

Vedtægter for den selvejende institution MINIHØJSKOLEN i Herning.

Vedtaget af Minihøjskolen den 11/12 2013, Godkendt af Herning Byråd

§ 1.
Minihøjskolen i Herning er en selvejende institution med hjemsted i Herning Kommune.

Stk. 2
Minihøjskolen tilbyder undervisning, der skal styrke elevernes personlige forudsætninger for at skabe forandring og komme videre i livet.
Undervisningen skal sigte mod en styrkelse af den personlige udvikling, uddannelse og beskæftigelse samt bidrage til at udvikle elevernes interesse for og evne til medvirken i et demokratisk samfund.

§ 2.
Minihøjskolen har til formål at drive undervisningsvirksomhed specielt for voksne borgere med psykiske lidelser efter den til enhver tid gældende lov om daghøjskoler, lov om specialundervisning samt lov om aktiv beskæftigelse.

Stk. 2
Minihøjskolen er uafhængig i sit virke. Skolens midler kommer alene dens undervisningsvirksomhed til gode.

§ 3.
Skolen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges således:
1 medlem udpeges af Herning byråd
1 medlem udpeges blandt skolens elever
1 medlem udpeges blandt skolens ansatte
2 medlemmer vælges ud fra en faglig interesse for undervisnings- og beskæftigelsesområdet, psykiatrien, det lokale foreningsliv m.v.
Udpegning af disse medlemmer foretages af den øvrige bestyrelse.

Stk. 2
For hvert medlem udpeges en suppleant.

Stk. 3
Bestyrelsen skal så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd.

Stk. 4
Bestyrelsen vælges for en 4-årig periode sammenfaldende med den kommunale valgperiode.

§ 4.
Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen og ansætter og afskediger den daglige ledelse. Bestyrelsen varetager endvidere afskedigelser af øvrige medarbejdere. Lederen varetager skolens daglige administration og har det pædagogiske ansvar.

Stk. 2
Bestyrelsen påser, at skolens administrative og økonomiske anliggender varetages under hensyntagen til skolens formål og de regler, der til enhver tid gælder for skolens ledelse og drift. Bestyrelsen kan bemyndige skolens leder til at ansætte lærere og andet personale.

Stk. 3
Bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel II om inhabilitet og kapitel VIII om tavshedspligt m.v. gælder for bestyrelsen, skolens leder og andre ansatte ved skolen.

§ 5.
Bestyrelsen vælger selv sin formand, som indkalder til og leder møderne.

Stk. 2
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, idet der dog skal afholdes mindst 4 møder årligt. Forretningsordenen skal indeholde regler om, hvordan indkaldelse til bestyrelsens møder skal ske.

Stk. 3
Bestyrelsen fører en protokol over sine beslutninger og indholdet af disse.

Stk. 4
Mindst 2 medlemmer af bestyrelsen kan begære ekstraordinært bestyrelsesmøde.

§ 6.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen træffer beslutning ved stemmeflerhed. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 2
Et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen øjeblikkeligt, hvis medlemmet ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem af bestyrelsen. I tilfælde af et medlems udtræden i funktionsperioden, udpeges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af perioden.

§ 7.
Skolen forpligtes udadtil af formanden og et andet bestyrelsesmedlem i forening, med mindre andet er fastsat i lovgivningen.

Stk. 2
Der påhviler ikke bestyrelsesmedlemmerne nogen personlig hæftelse for de for skolen påhvilende forpligtelser.

§ 8.
Skolens virksomhed finansieres ved tilskud fra de kommuner, hvori skolens elever er bosiddende, og ved tilskud fra staten. Endvidere indgår i finansieringen betaling fra skolens elever. Skolen kan udbyde undervisning og andre aktiviteter som indtægtsdækket virksomhed og have indtægter herved.

§ 9.
Skolens leder udarbejder hvert år inden 1. november forslag til budget for det kommende år i overensstemmelse med den vedtagne plan for skolens virksomhed.

Stk. 2
Det endelige budget behandles og godkendes af bestyrelsen inden 15. december.

§ 10.
Skolens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2
Regnskabet godkendes og underskrives af bestyrelsen og udsendes inden den 1. april til de tilskudsgivende kommuner og staten sammen med årets revisionsprotokollat. Regnskabet revideres af statsautoriseret revisor valgt af bestyrelsen.

§ 11.
Ændringer af vedtægterne kan ske efter vedtagelse i skolens bestyrelse på 2 efter hinanden følgende bestyrelsesmøder, når 3/5 af bestyrelsesmedlemmerne beslutter sig herfor.

Stk. 2
Herning kommune, der er den vedtægtsgodkendende kommune, skal godkende enhver ændring.

§ 12.
Beslutning om skolens ophør kan træffes af bestyrelsen med 3/5 af bestyrelsens medlemmer på 2 på hinanden følgende bestyrelsesmøder med mindst 15 dages mellemrum.

Stk. 2
I tilfælde af skolens ophør skal skolens kapital anvendes til beslægtede formål. Dette kan kun besluttes med tilslutning fra samtlige bestyrelsesmedlemmer og med godkendelse af kommunalbestyrelsen i Herning Kommune.

Stk. 3
Bestyrelsen skal ved skolens ophør fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og passiver er tilendebragt.
Bestyrelsen giver de tilskudsgivende kommuner og staten meddelelse, hvis skolen ophører, standser sine betalinger, begæres erklæret konkurs, eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles.

§ 13.
Vedtægterne træder i kraft den 1. januar 2013.

Stk. 2
Tidligere vedtægter godkendt af Herning byråd den 8. marts 2007 ophæves.

KONTAKT
close slider